Adatkezelési szabályzat

1. A Szabályzat célja

1.1. A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Humbák Művek Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározza a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.

1.2. A Szolgáltató működteti a http://www.humbakfolde.hu/ honlapot (továbbiakban: Honlap), melynek körében a Honlapon megjelölt események után érdeklődő felhasználók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.

1.3. A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.

1.4. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a tájékoztatást reklám céljára nem használja.

2. Szolgáltató adatai:

Adószám: 24942335-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-190727
Teljes név: Humbák Művek Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Humbák Művek Kft.
Ország: Magyarország
Település: Budapest
Cím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 51. II. emelet 19.
Web cím: www.humbakmuvek.hu
Ügyvezető: Tóth Máté

Tárhelyszolgáltató:
Név: Archi-Host KFT.
Székhely: 4145 Csökmő, Kossuth utca 125/A
Adószám: 14310924-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-014977
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 30 336 1872
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@archi-host.net

Honlapüzemeltető:
Adószám: 26215644-2-41
Teljes név: GORGON GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: GORGON GROUP Kft.
Ország: Magyarország
Település: Budapest
Cím: 1022 Budapest, Szemlőhegy utca 6.
Képviselő neve, beosztása és elérhetősége: Gale Tibor +36704165216

3. A Szolgáltató által végzett adatkezelés
Az oldal „Állítsd össze fesztiválod” és “Kíváncsi vagy?” szekciójában történik.
Rögzített adatok:
- e-mail cím
- üzenet

A Felhasználó a kapcsolatfelvételt megelőzően az adatkezeléshez történő hozzájárulását „beküldés gomb” és „érdekel gomb” alkalmazásával adja meg, melynek alkalmazásával a Felhasználó nyilatkozik az adatkezelés elfogadásáról.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a felhasználóval
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Adatkezelés időtartama: e-mail küldésétől számított 1 év
Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tárolja.

4. Szolgáltató által végzett adatkezelés
A Felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó felel az általa megadott e-mail címre a Szolgáltató által továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok felhasználásáért.

5. A Felhasználó jogai 5.1. A Felhasználó a Szolgáltatónak küldött levéllel kezdeményezheti törlését a rendszerből.
5.2. A Felhasználó jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről. A Felhasználó jogosult jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
5.3. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – köteles megvizsgálni a Felhasználó kérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.
5.4. A Felhasználó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9..; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulni és panasszal élni.

6. Egyéb tájékoztatás
6.1 A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.
6.2 A Szolgáltató köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az általa meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni.
6.3 A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében.
6.4 A Szolgáltató adatkezelési tevékenységéről a jogszabályban előírt nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása).
6.5 Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
6.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Tájékoztató módosítását a honlapján közzéteszi. A Felhasználó a honlap szolgáltatásainak további igénybevételére Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.